Όροι & Προϋποθέσεις

Όροι σχετικά με την αγορά online services μέσα από την ιστοσελίδα μας

O ιστότοπος «https://kavallaris.gr/» χρησιμοποιεί ηλεκτρονικό σύστημα πώλησης υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου (στο εξής καλούμενο «Ηλεκτρονικό Κατάστημα»). Δημιουργήθηκε και λειτουργεί από την εταιρεία “Καβαλλάρης Χρήστος, Λογιστικά Φοροτεχνικά Γραφεία”, η οποία εδρεύει επί της οδού Νάξου 30, 18541 Πειραιάς., και εκπροσωπείται νόμιμα, με Α.Φ.Μ. 051415322 (Δ.Ο.Υ. Ε’ Πειραιά) και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 057105209000 (στο εξής καλούμενη «Εταιρεία»).

 

Οι κατωτέρω αναφερόμενοι όροι και προϋποθέσεις εφαρμόζονται ανεξαιρέτως για την χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος. Κάθε χρήστης που εισέρχεται και συναλλάσσεται ή κάνει χρήση των υπηρεσιών του Ηλεκτρονικού Καταστήματος (στο εξής καλούμενος «χρήστης» αλλά και «επισκέπτης» ή «πελάτης» αναλόγως του αν περιορίζεται σε επίσκεψη μόνον στο κατάστημα ή πραγματοποιεί και παραγγελία για την πώληση υπηρεσιών αντίστοιχα) θεωρείται ότι με την είσοδο και περιήγησή του στην ιστοσελίδα «https://kavallaris.gr» συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα και εν συνόλω τους ακόλουθους όρους. Εάν o χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους αυτούς, οφείλει υπ’ ευθύνη του να απόσχει από την επίσκεψη ή/και την περιήγηση ή/και τη χρήση του παρόντος ιστοτόπου καθώς και (να απόσχει) από κάθε συναλλαγή ή χρήση των υπηρεσιών του Ηλεκτρονικού Καταστήματος.

 

Για οιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση ο χρήστης δύναται να απευθύνεται στον τηλεφωνικό αριθμό 210 9639011 ή στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) info@kavallaris.gr.

 

Το παρόν Ηλεκτρονικό Κατάστημα ανήκει αποκλειστικά στην Εταιρεία, ως ορίστηκε ανωτέρω. Τυχόν φυσικά ή ηλεκτρονικά καταστήματα επιχειρήσεων, που τυγχάνουν συνεργάτες της Εταιρείας, ουδεμία σχέση έχουν με τον παρόν Ηλεκτρονικό Κατάστημα, ούτε δεσμεύουν με τις ενέργειες και συναλλαγές τους την Εταιρεία.

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

 

1. Υπηρεσίες και παρεχόμενες πληροφορίες
Η Εταιρεία δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών, που παρατίθενται στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα, σε ότι αφορά την ταυτότητα της Εταιρείας και τις πωλούμενες από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα υπηρεσίες. Η Εταιρεία, στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος/παραδρομής κατά την κοινή πείρα και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους.

 

2. Περιορισμός ευθύνης – Πληροφορίες και Διαθεσιμότητα υπηρεσιών
2.1. Αναφορικά με τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα, η Εταιρεία δεν ευθύνεται και δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσής τους, για οποιαδήποτε αιτία. Υποχρεούται, ωστόσο, εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών από της επελεύσεως του γεγονότος, που επέφερε την ακύρωση ή μη εκτέλεση ή καθυστέρηση εκτέλεσης της παραγγελίας να ενημερώνει τον πελάτη.

2.2. Η παρουσίαση υπηρεσιών στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα ως άμεσα διαθέσιμου είναι ενδεικτική και δεν παράγει ευθύνη και δέσμευση της Εταιρείας έναντι του χρήστη. Η Εταιρεία δηλώνει ότι ενημερώνει σε τακτά χρονικά διαστήματα το Ηλεκτρονικό της Κατάστημα με βάση τα τηρούμενα στοιχεία για την διαθεσιμότητα ή μη των υπηρεσιών της. Η διαθεσιμότητα μιας υπηρεσίας θα επιβεβαιώνεται στον πελάτη, μετά την τοποθέτηση της παραγγελίας του στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα, με την αποστολή σχετικού μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εκ μέρους της Εταιρείας. Σε περίπτωση, που η παραγγελθέν υπηρεσία δεν είναι τελικά διαθέσιμη η Εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει έγκαιρα, με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο επικοινωνίας τον πελάτη για την έλλειψη διαθεσιμότητας της υπηρεσίαςς, μη υπέχοντας οιαδήποτε περαιτέρω ευθύνη.

2.3. Στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα εκτίθενται υπηρεσίες της Εταιρείας με τις βασικές περί αυτών πληροφορίες, όπως έχουν δημιουργηθεί από την εταιρεία ή έχουν παρασχεθεί στην Εταιρεία από συνεργάτες. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οιαδήποτε ζημία (θετική, αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) που τυχόν θα υποστεί ο χρήστης του Ηλεκτρονικού Καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του παρόντος ιστοτόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών, που διατίθενται από αυτόν (τον ιστότοπο), ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

 

3. Τιμές προϊόντων
Η αναγραφόμενη τιμή εκάστου υπηρεσίας, που διατίθεται μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, περιλαμβάνει τον εκάστοτε ισχύοντα Φ.Π.Α. Τυχόν ειδικές τιμές, προσφορές ή εκπτώσεις τιμών, που υιοθετούνται από την Εταιρεία στα πλαίσια προωθητικών ενεργειών δύνανται να διαφέρουν μεταξύ του φυσικού γραφείου της Εταιρείας και του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, η δε ισχύς τους αναφορικά με υπηρεσίες που διατίθενται από το φυσικό κατάστημα δεν δεσμεύει την Εταιρεία για εφαρμογή τους στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα. Η Εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να αναπροσαρμόζει ελευθέρως τις τιμές χωρίς υποχρέωση προηγούμενης ενημέρωσης του καταναλωτικού κοινού. Η κατά τα ανωτέρω αναπροσαρμογή τιμών, πάντως, δεν δύναται να καταλαμβάνει υπηρεσία για την οποία ο πελάτης έχει λάβει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου περί επιβεβαίωσης της παραγγελίας του, κατά τα οριζόμενα στο επόμενο άρθρο.

 

4. Παραγγελία – Σύναψη σύμβασης πώλησης

4.1. Η πραγματοποίηση εκ μέρους του χρήστη παραγγελίας μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος συνεπάγεται σύναψη συμβάσεως πωλήσεως εξ αποστάσεως, η οποία διέπεται από το νομοθετικό πλαίσιο του Ν. 2251/1994 (όπως ισχύει σήμερα), του Π.Δ. 131/2003 (ΦΕΚ Α’ 116/16.05.2003) καθώς και από κάθε άλλο σχετικό νομοθέτημα και απόφαση.

4.2. Παραγγελίες δύνανται να πραγματοποιούνται και από επιχειρήσεις (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) με όμοιο ή παρεμφερές αντικείμενο με την Εταιρεία. Στην περίπτωση αυτή η συναφθείσα σύμβαση πώλησης θα διέπεται από τα γενικώς ή ειδικώς ισχύοντα για τις συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων – επιτηδευματιών ή τις τυχόν εξαιρέσεις από το προαναφερθέν νομοθετικό καθεστώς, υπό την προϋπόθεση, ότι ο πελάτης έχει δηλώσει την ιδιότητά του αυτή στην Εταιρεία κατά την παραγγελία ή εφόσον η Εταιρεία με δικές της ενέργειες αλλά χωρίς να είναι υποχρεωμένη προς τη διενέργεια αυτών (των ενεργειών) πληροφορήθηκε την ανωτέρω ιδιότητα του πελάτη.

4.3. Η εκ μέρους του πελάτη υποβολή της παραγγελίας στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα συνεπάγεται υποχρέωσή του για εξόφληση του τιμήματος της/ων παραγγελθήσης/έντων υπηρεσίας/ών με έναν από τους τρόπους που εναλλακτικά προβλέπονται στο παρόντα ιστότοπο.

4.4. Η αποστολή και παράδοση της παραγγελίας πραγματοποιείται στο χρόνο και με τον τρόπο που προβλέπεται στο παρόντα ιστότοπο.

 

5. Πραγματικά ελαττώματα – Εγγύηση
5.1. Η Εταιρεία ευθύνεται έναντι των πελατών της για τυχόν πραγματικά ελαττώματα και έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων των πωλούμενων μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του ελληνικού Αστικού Κώδικα.

 

6. Υπαναχώρηση – Επιστροφές
6.1. Ο πελάτης δεν έχει δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την συναφθείσα σύμβαση πώλησης υπηρεσιών και αποδέχεται την κάθε πωλούμενη υπηρεσία όπως αντίστοιχα περιγράφεται στην εκάστοτε σελίδα κάθε πωλούμενης υπηρεσίας. Εάν παρόλα αυτά, ο πελάτης μείνει δυσαρεστημένος από την πωλούμενη υπηρεσία, έχει το δικαιώμα να ζητήσει επιστροφή χρημάτων. Η Εταιρεία δεσμεύεται πως θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν, εφόσον η δυσαρέσεκεια του πελάτη είναι δικαιολογημένη, για να επιστρέψει στο ακέραιο την πληρωμή του πελάτη.

 

7. Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας:
7.1. Όλο το περιεχόμενο του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, συμπεριλαμβ

ανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κ.λ.π. αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας καθώς και των κατασκευαστών – εταιρειών με τις οποίες συνεργάζεται. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου του Ηλεκτρονικού Καταστήματος και του παρόντα ιστοτόπου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της Εταιρείας ή οιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

7.2. Το σήμα ΚΑΒΑΛΛΑΡΗΣ Α.Ε. αποτελεί περιουσιακό στοιχείο της Εταιρείας και έχει νομίμως κατοχυρωθεί, απαγορεύεται δε η, ολική ή μερική, αντιγραφή, αναπαραγωγή ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο χρήση του από τρίτο άνευ της έγγραφης συναίνεσης της Εταιρείας.

 

8. Προσωπικά Δεδομένα
Μπορείτε να διαβάσετε την πολιτική Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, πατώντας εδώ.

 

9. Cookies
Μπορείτε να διαβάσετε την Πολιτική Cookies, πατώντας εδώ.

 

Τροποποίηση όρων χρήσης
Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και συναλλαγών από τον Ηλεκτρονικό Κατάστημα, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους καταναλωτές για οποιανδήποτε μεταβολή, μέσα από τις σελίδες του παρόντος Ηλεκτρονικού Καταστήματος. 

 

Σύνδεσμοι σε αυτόν τον δικτυακό τόπο.
Αναφορικά με τους συνδέσμους (links) που περιλαμβάνονται στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα και οδηγούν το χρήστη σε ιστοσελίδες τρίτων παρόχων, επιχειρήσεων κ.λ.π., η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για το περιεχόμενό τους ή για το περιεχόμενο οποιουδήποτε συνδέσμου που περιλαμβάνεται σε μία συσχετιζόμενη ιστοσελίδα, καθώς οι ιστότοποι αυτοί δεν τελούν υπό τον έλεγχο της Εταιρίας. Η παράθεση των συνδέσμων αυτών δεν συνιστά αποδοχή ή έγκριση εκ μέρους της Εταιρείας για το περιεχόμενο των αντίστοιχων ιστοτόπων, πραγματοποιείται δε εκ μέρους της Εταιρείας αποκλειστικά και μόνο για τη διευκόλυνση και περαιτέρω πληροφόρηση του χρήστη. 

 

Επίλυση Διαφορών
Για οιαδήποτε διαφορά από μεταξύ μας συναλλαγή για την επίλυση της οποίας, δεν θα επιτευχθεί απευθείας συμφωνία, έχετε δυνατότητα να απευθυνθείτε και να υποβάλλετε αίτημα στην (διαδικτυακή) πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage. Η Εταιρεία αναγνωρίζει στα πλαίσια της καλής πίστης το συμβουλευτικό χαρακτήρα των αποφάσεων της Αρχής που θα επιληφθεί, αλλά δεν έχει δεσμευθεί για την εκτελεστότητα των αποφάσεων αυτών. Σε κάθε περίπτωση μη συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς μέσω της πλατφόρμας Η.Ε.Δ., αρμόδια είναι τα ελληνικά πολιτικά δικαστήρια.

 

Μπορείτε να διαβάσετε τον Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο, όπως δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ, εδώ.