Τμήμα Μισθοδοσίας

Περιγραφή θέσης

Είναι υπεύθυνος για την αποδοτική λειτουργία των δραστηριοτήτων μισθοδοσίας. Επιβλέπει όλες τις σχετικές λειτουργίες για την προετοιμασία και διεξαγωγή της μισθοδοσίας ημερομισθίων και υπαλλήλων της επιχείρησης (κεντρικών γραφείων, εργοστασίου, υποκαταστημάτων κ.λπ.).

Καθήκοντα

 • Φροντίζει να ετοιμάζει με ακρίβεια και να εκδίδει τη κατάσταση της εβδομαδιαίας και έκτακτης μισθοδοσίας, τη κατάσταση μισθοδοσίας και περιλήψεις.
 • Ετοιμάζει την μηνιαία κατάσταση εργαζομένων που καλύπτονται από ασφάλιση ασθένειας και την υποβάλλει στα ασφαλιστικά ταμεία.
 • Διενεργεί τον προκαταρκτικό έλεγχο στα εισαγόμενα δεδομένα και πιστοποιεί την ακρίβεια της παραγωγής για την καθημερινή μισθοδοσία και την τήρηση των αρχείων.
 • Ετοιμάζει περιοδικές αναλύσεις, καταστάσεις και προβολές (προβλέψεις) που αφορούν τη μισθοδοσία. Μεριμνά για την εκτύπωση μισθοδοτικών καταστάσεων που εμφανίζουν ανάλυση μεικτών αποδοχών, ασφαλιστικών κρατήσεων, Φ.Μ.Υ. κ.λπ.
 • Έχει την ευθύνη για την έγκαιρη και με ακρίβεια διανομή των επιταγών μισθοδοσίας ή των καταθέσεων μισθοδοσίας και αναφέρει/λογοδοτεί για τυχόν ανεπίδοτες επιταγές.
 • Χειρίζεται διάφορες προσαρμογές της μισθοδοσίας, όπως περικοπές, τμηματικές παρακρατήσεις λόγω δανείων, εκτελεί χειρόγραφο υπολογισμό μεικτών και καθαρών αμοιβών, υπολογίζει επιδόματα αδείας, μπόνους κ.λπ. και να τα επαληθεύει με τον υπεύθυνο ελέγχου ή τον προϊστάμενό του.
 • Παρακολουθεί όλες τις διαδικασίες ώστε η μισθοδοσία των εργαζομένων να συμφωνεί με τις συλλογικές συμβάσεις και με τις συμβάσεις εργασίας που δεσμεύουν την επιχείρηση.
 • Διενεργεί προβλέψεις αποζημιώσεων προσωπικού. Υπολογίζει την αποζημίωση σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης εργασίας ή αποχώρησης λόγω συνταξιοδότησης.
 • Τηρεί αρχείο και συντάσσει αναφορές κατά εργαζόμενο, κέντρο κόστους, υποκατάστημα, τμήμα κ.λπ.
 • Παρακολουθεί την έκδοση εξοφλητικών αποδείξεων πληρωμών και των παραστατικών για πληρωμές μέσω τραπέζης ή web banking.
 • Εκδίδει βεβαιώσεις αποδοχών για φορολογική χρήση και βεβαιώσεις προϋπηρεσίας.
 • Συντάσσει και υποβάλλει τα απαιτούμενα σε ΟΑΕΔ και Επιθεώρηση Εργασίας στη περίπτωση νέας πρόσληψης ή αποχώρησης. Συντάσσει και υποβάλλει ετήσια κατάσταση προσωπικού στην Επιθεώρηση Εργασίας και την αναλυτική περιοδική δήλωση στο Ι.Κ.Α. Συντάσσει και υποβάλλει προσωρινή και οριστική δήλωση Φ.Μ.Υ. στην κατά τόπους Δ.Ο.Υ.
 • Συνεργάζεται με στελέχη των τμημάτων και παρέχει συμβουλευτική και διευκρινίσεις

Απαιτούμενα

 • Απαιτείται πανεπιστημιακό πτυχίο Λογιστικής και ανάλογη εμπειρία σε μηχανογραφημένες λειτουργίες μισθοδοσίας.
 • Απαιτείται +πέντε έτη εξειδικευμένη προϋπηρεσία σε σχετικές συμβατικές λειτουργίες μισθοδοσίας, όπως τήρηση λογαριασμών, συμφωνίες λογαριασμών, εσωτερικός έλεγχος, φορολογία εισοδήματος και μισθωτών υπηρεσιών, ασφαλιστικά κ.λπ.
 • Απαιτείται εις βάθος γνώση των λεπτομερειών των συλλογικών συμβάσεων και των νόμων που αφορούν τη μισθοδοσία.
 • Απαραίτητη η ικανότητα επικοινωνίας τόσο με τους εσωτερικούς συνεργάτες (προϊσταμένους του εργοστασίου, το τμήμα Προσωπικού, τις λειτουργίες επεξεργασίας δεδομένων της εταιρείας) όσο και με και τις αρμόδιες Δημόσιες Υπηρεσίες.
 • Πρέπει να είναι ικανός να τηρεί απόλυτα το απόρρητο πληροφοριών.
 • Απαιτείται εξοικείωση στη χρήση Η/Υ, γνώση του MS Office, του διαδικτύου και εμπειρία σε ηλεκτρονικές συναλλαγές.
 • Επιθυμητή η γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Αναφέρεται στον Προϊστάμενο Μισθοδοσίας
Η θέση αυτή συγκερνά αρμοδιότητες Λογιστηρίου και τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού. Ο Λογιστής Μισθοδοσίας έχοντας επαφή με δύο διαφορετικές λειτουργίες θα πρέπει να εμπνέει εμπιστοσύνη και στους εργαζόμενους αλλά και στις Οικονομικές υπηρεσίες για το ηθικό του υπόβαθρο, την ακρίβεια, τον επαγγελματισμό και την ευχέρεια διερεύνησης και επίλυσης ατομικών προβλημάτων προσωπικού.

Κατηγορία Εργασίας: Τμήμα Μισθοδοσίας
Ωράριο εργασίας: Πλήρης απασχόληση
Έδρα εργασίας: Νάξου 30 Πειραιάς

Κάντε αίτηση για αυτή τη θέση

Έγκυρες μορφές αρχείων: .pdf, .doc, .docx
Χρήστος Καβαλλάρης - Λογιστής