Λογιστής Α΄ Τάξης

Περιγραφή θέσης

Συντονίζει όλες τις λογιστικές δραστηριότητες της εταιρείας. Συγκεντρώνει, αναλύει και ερμηνεύει λογιστικά στοιχεία, οικονομικές εκθέσεις, φορολογικές διατάξεις και στατιστικές. Εξασφαλίζει την αρτιότητα και την οργάνωση των λογιστικών αρχείων για την αντιμετώπιση φορολογικών ελέγχων. Επιβλέπει τις διαδικασίες επεξεργασίας λογιστικών δεδομένων.

Καθήκοντα

 • Αναπτύσσει λογιστικά πρότυπα και διαδικασίες με σκοπό την εξασφάλιση ομοιογενών λογιστικών πρακτικών, εσωτερικών ελέγχων και την εναρμόνιση με τα προβλεπόμενα από την κρατική νομοθεσία.
 • Συντονίζει τις χρηματοοικονομικές διαδικασίες στην κοστολόγηση, τα γενικά λογιστικά και τις διαδικασίες φορολογικών δηλώσεων και τιμολόγησης για τους προϊσταμένους των τμημάτων.
 • Χειρίζεται τα θέματα πρόσληψης, εκπαίδευσης, ανάθεσης καθηκόντων, αμοιβών, αξιολόγησης και απόλυσης των εργαζομένων στο Λογιστήριο.
 • Ακολουθεί τους εσωτερικούς ελέγχους, επαληθεύει την ακρίβεια των παραστατικών, προεγκρίνει ή εγκρίνει εκταμιεύσεις.
 • Συντάσσει όποιες ειδικές εκθέσεις τού ζητούν τα στελέχη της Διοίκησης με τη συλλογή και ανάλυση στοιχείων για τους λογαριασμούς.
 • Διατηρεί την εξειδίκευσή του σε υψηλό επίπεδο με την παρακολούθηση σεμιναρίων, συμμετοχών σε επαγγελματικές ενώσεις ή συλλόγους (λογιστών, ελεγκτών κ.λπ.) και ενημερώνεται από τις σχετικές εκδόσεις.
 • Ανταλλάσσει πληροφορίες και συνεργάζεται με τα στελέχη των πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης για τον συντονισμό των λογιστικών και διοικητικών συστημάτων πληροφορικής.

Απαιτούμενα

 • Απαιτείται πανεπιστημιακό πτυχίο Λογιστικής και τουλάχιστον πέντε έτη εξειδικευμένη προϋπηρεσία.
 • Να έχει την ικανότητα να συνοψίζει την τρέχουσα οικονομική κατάσταση καταρτίζοντας ισολογισμούς, λογαριασμούς αποτελεσμάτων χρήσεως και τις άλλες σχετικές καταστάσεις.
 • Απαιτείται πολύ καλή γνώση του Ε.Γ.Λ.Σ. (Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο) και των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (Δ.Λ.Π.). Απαραίτητες σε βάθος γνώσεις Φ.Π.Α., Κ.Β.Σ., διαδικασιών σύστασης εταιρείας, σύνταξης οικονομικών καταστάσεων. Απαραίτητες οι γνώσεις σύνταξης οικονομικών αναφορών και οι ικανότητες ελέγχου, ανάθεσης και παρακολούθησης για διερεύνηση και τακτοποίηση διαφορών.
 • Απαιτείται εκτεταμένη γνώση των οικονομικών και νομικών απαιτήσεων του κράτους και των λοιπών εμπλεκομένων αρχών και ικανότητα να συμβουλεύει τα διοικητικά στελέχη για τα ενδεικνυόμενα μέτρα.
 • Απαραίτητη η ικανότητα να καθοδηγεί και να εκπαιδεύει το προσωπικό του Λογιστηρίου.
 • Απαραίτητη ευχέρεια στη χρήση εφαρμογών MS Office για δημιουργία αναφορών, πινάκων και γραφικών παραστάσεων.
 • Απαιτείται η πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Αναφέρεται στον Προϊστάμενο/Διευθυντή Λογιστηρίου
Βασικό στοιχείο στην επιλογή του υποψηφίου στη θέση του λογιστή είναι η αξιολόγηση της συσσωρευμένης πείρας που έχει αποκομίσει από την μέχρι τώρα επαγγελματική του διαδρομή. Πολλές φορές είναι προτιμότερος ένας πτυχιούχος λογιστής με γνώσεις που αποκτήθηκαν στη δουλειά, στη πράξη δηλαδή, παρά μόνο ακαδημαϊκά.

Κατηγορία Εργασίας: Λογιστής Α΄ Τάξη
Ωράριο εργασίας: Πλήρης απασχόληση
Έδρα εργασίας: Νάξου 30 Πειραιάς

Κάντε αίτηση για αυτή τη θέση

Έγκυρες μορφές αρχείων: .pdf, .doc, .docx
Χρήστος Καβαλλάρης - Λογιστής