Βοηθός Λογιστή

Περιγραφή θέσης

Καταχωρίζει λογιστικές εγγραφές στα βιβλία της επιχείρησης, συμφωνεί λογαριασμούς πελατών-προμηθευτών-τραπεζών, ενημερώνει τις καταστάσεις ταμειακών ροών της επιχείρησης, συλλέγει, καταχωρίζει και αρχειοθετεί τα παραστατικά, προετοιμάζει την μισθοδοσία και εκδίδει αναφορές ή δηλώσεις σχετικά με ασφαλιστικούς και/ή δημόσιους οργανισμούς.

Καθήκοντα

 • Τηρεί τις λογιστικές πολιτικές και διαδικασίες της επιχείρησης. Συλλέγει, καταχωρίζει και αρχειοθετεί τα παραστατικά που απευθύνονται στο Λογιστήριο.
 • Μεριμνά για την τήρηση της νομοθεσίας και των διατάξεων σχετικά με την υποβολή δηλώσεων, εκθέσεων και αναφορών.
 • Παρέχει τις απαιτούμενες λύσεις σε λογιστικά προβλήματα ήσσονος σημασίας.
 • Υποστηρίζει τους προϊσταμένους στην ετοιμασία των προϋπολογισμών των τμημάτων, των μακροπρόθεσμων οικονομικών προβλέψεων και μισθολογικών προβολών.
 • Προετοιμάζει τα απαιτούμενα για την κατάρτιση λογιστικών καταστάσεων, ισολογισμών και το λοιπό υλικό σύμφωνα με τις εντολές και τις κατευθύνσεις του προϊσταμένου του.

Απαιτούμενα

 • Απαιτείται πτυχίο Ι.Ε.Κ. Λογιστικής με στόχο Πανεπιστημιακό πτυχίο Λογιστικής.
 • Απαραίτητη δύο ετών πρακτική εμπειρία λογιστικής και γνώση του Ε.Γ.Λ.Σ. (Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο), του Κ.Β.Σ. (Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων) και των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων. Απαραίτητες οι γνώσεις σύνταξης οικονομικών αναφορών και οι ικανότητες για διερεύνηση και διευθέτηση οικονομικών διαφορών μέσω της συλλογής και ανάλυσης πληροφοριών για τους λογαριασμούς.
 • Να χειρίζεται λογιστικές εγγραφές όπως: εγγραφές αγοράς-πώλησης πάγιων περιουσιακών στοιχείων, χαρακτηρισμό παραστατικών, εγγραφές δαπανών (διάκρισή τους σε εκπιπτόμενες και μη εκπιπτόμενες στη φορολογία εισοδήματος βάσει των σχετικών διατάξεων του Υπουργείου Οικονομικών, εγγραφές μισθοδοσίας, εισπράξεων, αντιλογισμούς, συμφωνίες υπολοίπων, τράπεζας, ταμείου κ.λπ.
 • Απαραίτητη η εμπειρία σε μηχανογραφημένα συστήματα λογιστικής και εμπορικής διαχείρισης, μισθοδοσίας, καθώς και η εξοικείωση με τα πιο δημοφιλή πληροφοριακά συστήματα της αγοράς.
 • Να ενημερώνεται σχετικά με τις αλλαγές στη νομοθεσία και να έχει ευχέρεια στην ανάγνωση και κατανόηση των διατάξεων και των ερμηνειών του Υπουργείου Οικονομικών.
 • Να είναι λεπτολόγος, να δίνει σημασία στη λεπτομέρεια, να εκφράζεται με σαφήνεια και με την απαιτούμενη τεκμηρίωση.
 • Απαιτείται καλή εξοικείωση στη χρήση του Η/Υ καθώς και του διαδικτύου για διατραπεζικές συναλλαγές και συναλλαγές με τους δημόσιους οργανισμούς.
 • Απαραίτητη η καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Αναφέρεται στον Προϊστάμενο/Διευθυντή Λογιστηρίου
Τα χαρακτηριστικά που απαιτούνται είναι η σταθερότητα, η ακρίβεια και η έμφαση στη λεπτομέρεια. Είναι ιδιαίτερα σημαντικός ο συνδυασμός εργασιακής πείρας και γνώσεων.

Κατηγορία Εργασίας: Τμήμα Ελέγχου και καταχωρητές
Ωράριο εργασίας: Πλήρης απασχόληση
Έδρα εργασίας: Νάξου 30 Πειραιάς

Κάντε αίτηση για αυτή τη θέση

Έγκυρες μορφές αρχείων: .pdf, .doc, .docx
Χρήστος Καβαλλάρης - Λογιστής