Επίδομα ΟΓΑ Α21

ΕΝΙΑΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΕΚΝΩΝ ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΕΣ

Το Α21 είναι ένα επίδομα το οποίο χορηγείται από τον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ), αφόρα τις οικογένειες που έχουν τουλάχιστον ένα εξαρτώμενο τέκνο και διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα τα τελευταία 10 χρόνια. Το επίδομα χορηγείται με βάση εισοδηματικά κριτήρια-αριθμός τέκνων και το ύψος του διαμορφώνετε ανά κατηγορία όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ Οικογένεια με ένα εξαρτώμενο τέκνο Οικογένεια με δύο εξαρτώμενα τέκνα Οικογένεια με τρία εξαρτώμενα τέκνα
μέχρι 6.000€ 40 Ευρώ το μήνα 80 Ευρώ το μήνα 120 Ευρώ το μήνα
6001-12000€ 26,66 Ευρώ το μήνα 53,33 Ευρώ το μήνα 79,99 Ευρώ το μήνα
12001-18000€ 13,33 Ευρώ το μήνα 26,66 Ευρώ το μήνα 39,99 Ευρώ το μήνα

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Η αίτηση γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας taxis net (www.gsis.gr) και απαραίτητη προϋπόθεση είναι προηγουμένως να έχει υποβληθεί η δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1). Τα χρήματα κατατίθενται σε τραπεζικό λογαριασμό της επιλογής του δικαιούχου, όπως εκείνος έχει ορίσει κατά την συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης. Για την ορθή συμπλήρωση του εντύπου, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να έχει στην κατοχή του το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (χορηγείται από τον δήμο ή ΚΕΠ) καθώς και τους Αριθμούς Μητρώου Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΑΜΚΑ) όλων των μελών της οικογενείας. Σε περίπτωση που το εξαρτώμενο μέλος φοιτά σε σχολή ανωτάτης εκπαίδευσης θα ζητηθεί και ο αριθμός της φοιτητικής ταυτότητας.

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

Μαζί με το επίδομα Α21 καταβάλλεται και το ειδικό επίδομα τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών. Το ποσό του ειδικού επιδόματος ανέρχεται σε 500 Ευρώ ετησίως για κάθε ένα από τα εξαρτώμενα τέκνα εφόσον τηρούνται τα εισοδηματικά κριτήρια. Ενδεικτικά το οικογενειακό εισόδημα μίας τρίτεκνης οικογένειας δεν θα πρέπει να ξεπερνά το ποσό των 45.000 Ευρώ, ενώ μία οικογένεια με επτά εξαρτώμενα τέκνα θα εισπράξει 3.500 Ευρώ ετησίως εάν το εισόδημά της δεν ξεπερνάει τις 60.000.

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για την πορεία της αίτησης τους μέσα από την ιστοσελίδα της γενικής γραμματείας πληροφοριακών συστημάτων (www.gsis.gr) από την εφαρμογή στοιχεία υπολογισμού επιδομάτων, καθώς και από την ιστοσελίδα του ΟΓΑ (www.oga.gr), μέσω της ειδικής εφαρμογής «Πληροφορίες Οικογενειακών Επιδομάτων Α21».

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στην παράγραφο ΙΑ, υποπαράγραφος ΙΑ2 του πρώτου άρθρου του ν.4093/2012 και του άρθρου 40 του ν. 4141/2013 που αφορούν στην χορήγηση και καταβολή του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων και του ειδικού επιδόματος για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες.

Χρήστος Καβαλλάρης - Λογιστής