Εργόσημο

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟΣΗΜΟ

Το εργόσημο εισήχθη στο ασφαλιστικό σύστημα στα τέλη του 2010, έχοντας ως σκοπό να καταπολεμήσει την ανασφάλιστη εργασία και την εισφοροδιαφυγή.

Πρόκειται για μια επιταγή η οποία αποτελείται από δύο στελέχη, ένα για τον εργοδότη και ένα για τον εργαζόμενο. Το εργόσημο μεταβιβάζεται προσωπικά και με την αναγραφή όλων των στοιχείων του εργαζομένου από τον εργοδότη στους εργαζόμενους ως καταβολή για την αμοιβή της εργασίας που παρασχέθηκε.

Ο εργοδότης το καταθέτει στον αρμόδιο φορέα προκειμένου να πληρώσει τις οφειλές του και επίσης κρατά ένα αντίγραφο ως αποδεικτικό πληρωμής.

Ο εργαζόμενος  το εξαργυρώνει σε όλους τους συμβεβλημένους φορείς, προκειμένου να αμειφθεί για τις υπηρεσίες του.
Επίσης το χρησιμοποιεί και ως αποδεικτικό εργασίας, εφόσον πάνω στο εργόσημο αναγράφονται όλα τα στοιχεία του εργοδότη, ο ασφαλιστικός φορέας, η ονομαστική αξία και οι αντίστοιχες κρατήσεις του ασφαλιστικού φορέα, ο φορέας έκδοσης, καθώς και η ημερομηνία έκδοσης και λήξης.

Κάθε εργόσημο φέρει έναν μοναδικό αριθμό έτσι ώστε να εγγυάται η γνησιότητα και η μοναδικότητά του. Το αναγραφόμενο ποσό του εργοσήμου, περιλαμβάνει το ποσό που αντιστοιχεί στην καθαρή αμοιβή του εργαζομένου καθώς και το ποσό που αφορά στις εισφορές του προς το ταμείο ασφάλισης στο οποίο υπάγεται.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΕΡΓΟΣΗΜΟ

Το εργόσημο αρχικά αναφερόταν στις κατ’ οίκον υπηρεσίες, αργότερα όμως συμπεριλήφθηκε και σε άλλους εργασιακούς τομείς, όπως η φύλαξη παιδιών, η παροχή φροντίδας σε ηλικιωμένους, οι υπηρεσίες αποκατάστασης ατόμων με σωματική ή πνευματική αναπηρία, η φυσικοθεραπεία και η συνοδεία ατόμων που χρίζουν τέτοιας βοήθειας.

Πέρα από τους λόγους υγείας, το εργόσημο αναφέρεται και σε εργαζομένους που ασχολούνται με κηπουρικές εργασίες, με παράδοση μαθημάτων, με επισκευαστικές εργασίες μικρής εμβέλειας, με αισθητική φροντίδα, με τις υπηρεσίες καθαρισμού.

Τέλος περιλαμβάνει και τις εργασίες που αφορούν στη διανομή διαφημιστικών φυλλαδίων, προώθηση προϊόντων κατ’ οίκον ή σε καταστήματα ή ακόμα και σε εργαζομένους που απασχολούνται στον τομέα του αθλητισμού και είναι ωρομίσθια ή ημερομίσθια.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΕΡΓΟΣΗΜΟ

ΦΥΛΑΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΩΜΑΤΙΚΗ Ή ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΚΗΠΟΥΡΟΙ
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΙΚΡΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Ο εργοδότης, μέσα σε συγκεκριμένα χρονικά πλαίσια, απευθύνεται στο φορέα έκδοσης του εργοσήμου με τον ΑΜΚΑ του. Εκεί, δηλώνει το είδος της παρεχόμενης εργασίας που έχει αναλάβει ο εργαζόμενος καθώς και  το φορέα κοινωνικής ασφάλισης στον οποίο ανήκει και οφείλει να καταθέσει την αξία του εργοσήμου στο ακέραιο. Η συνολική αξία του εργοσήμου περιλαμβάνει τις καθαρές αποδοχές του εργαζόμενου καθώς και τις εισφορές του στο ασφαλιστικό ταμείο στο οποίο ανήκει. Σε περίπτωση που ο εργοδότης δε χρησιμοποιήσει το εργόσημο, αυτό ακυρώνεται και επιστρέφεται από το φορέα έκδοσης αποκλειστικά το ποσό στον εργοδότη , εντός του προκαθορισμένου χρόνου, ο οποίος δεν πρέπει να ξεπερνά τους τρεις μήνες και απαιτεί την επίδειξη και των δύο στελεχών της επιταγής. Σε περίπτωση παρέλευσης του τριμήνου, το εργόσημο ακυρώνεται αυτόματα από το φορέα έκδοσής του.

Ο εργαζόμενος, αφού παραλάβει το εργόσημο του, μπορεί κάνοντας χρήση μόνο του ΑΜΚΑ του, να απευθυνθεί στο φορέα έκδοσής του ή σε οποιονδήποτε άλλο συμβεβλημένο φορέα προκειμένου να το εξαργυρώσει, τηρώντας τις χρονικές προθεσμίες εξαργύρωσης, που είναι και σε αυτήν την περίπτωση οι τέσσερις μήνες. Ο χρόνος μέσα στον οποίο μπορεί να εξαργυρωθεί το εργόσημο είναι τέσσερις μήνες από την ημερομηνία έκδοσής του. Ο φορέας έκδοσης με τη σειρά του, ελέγχει και επιβεβαιώνει τα στοιχεία του απασχολούμενου εφόσον έχει τη δυνατότητα να συνδεθεί ηλεκτρονικά με τη βάση δεδομένων ΑΜΚΑ-ΕΜΑΕΣ που τηρείται στην ΗΔΙΚΑ Α.Ε. και καταβάλλει σε αυτόν το καθαρό πληρωτέο ποσό. Αυτό προκύπτει αν από το σύνολο της αξίας του εργοσήμου, αφαιρεθούν οι ανάλογες εισφορές που διαφέρουν από κλάδο σε κλάδο.

Κατά τη λήξη κάθε έτους ο εκάστοτε φορέας κοινωνικής ασφάλισης στέλνει μια  ετήσια κατάσταση εισφορών  και στον εργοδότη και στον απασχολούμενο.

Μέσω του εργοσήμου, προκύπτουν και οι ασφαλιστικές ημέρες του εργαζόμενου. Σύμφωνα με το νόμο 4144/13 , οι μέρες ασφάλισης που δικαιούνται τα άτομα για τα οποία έχουν παρακρατηθεί ασφαλιστικές εισφορές μέσω του εργοσήμου, υπολογίζονται διαιρώντας το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών με το ποσό εισφορών που αντιστοιχεί στο ημερομίσθιο ενός ανειδίκευτου εργάτη, όπως αυτό ορίστηκε κατά την 31η Δεκεμβρίου 2011 σύμφωνα με την ΕΓΣΣΕ.

Χρήστος Καβαλλάρης - Λογιστής