Οικονομική «χείρα βοηθείας» σε μικρές και πολύ μικρές Επιχειρήσεις στον Δήμο Πειραιά.

Η δράση αφορά επιχειρήσεις που επλήγησαν από τον Covid-19, και το ύψος της επιχορήγησης μπορεί να ανέλθει μέχρι και τις 20.000 ευρώ.

Πιο συγκεκριμένα, η χρηματοδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019, με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 1.500 ευρώ και μέγιστο τα 20.000 ευρώ. Τονίζεται ότι η επιχείρηση θα πρέπει να έχει νόμιμη λειτουργία στον Δήμο Πειραιά, και να μην έχει ενταχθεί στην δράση «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Αττική». Το συνολικό ποσό που θα δαπανηθεί ανέρχεται στα 7.000.000 ευρώ.

Απαραίτητες προϋποθέσεις συμμετοχής είναι οι εξής:

 • Δραστηριότητα επιχείρησης εντός του Δήμου Πειραιά.
 • Έναρξη λειτουργίας πριν από 1/1/2019.
 • Να έχουν ως κύριο κωδικό δραστηριότητας ή δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ, και στον οποίο να δραστηριοποιούνται αδιαλείπτως τουλάχιστον από 31/1/2020.
 •  Να είναι Πολύ μικρή ή Μικρή επιχείρηση.
 • Το άθροισμα των εξόδων των πεδίων του εντύπου Ε3 (του έτους 2019) 102,202,181,281,481,185,285,485 να ισούται ή να είναι μεγαλύτερο των 3.000 ευρώ.
 • Να λειτουργούν ως Ανώνυμη Εταιρεία ή Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης ή Ομόρρυθμη Εταιρεία ή Ετερόρρυθμη Εταιρεία ή Ι.Κ.Ε ή Ατομική Επιχείρηση ή Ν.Ε.Π.Α ή Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση ή Συνεταιρισμός ή Δικηγορική Εταιρεία ή Αστική Εταιρεία Δικαστικών Επιμελητών ή Συμβολαιογραφικές Εταιρείες ή Κοινωνία Αστικού Δικαίου ή Ναυτικές Εταιρείες ή Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες (Σύλλογοι, Σωματεία, Ιδρύματα) ή Συμπλοιοκτησία.     

Το ποσό επιχορήγησης θα προκύπτει από το άθροισμα:

 • Των αγορών εμπορευμάτων χρήσης.
 • Των αγορών πρώτων υλών και υλικών χρήσης.
 • Του συνόλου των δαπανών για παροχή υπηρεσιών. 
 • Του συνόλου των ενοικίων που καταβλήθηκαν στην χρήση από την επιχείρηση.
 • Του συνόλου των παροχών σε εργαζόμενους.
 • Του συνόλου των διαφόρων λειτουργικών εξόδων.

Το καταβληθέν κεφάλαιο κίνησης θα πρέπει να έχει αναλωθεί εντός του 2022.

Υποβολές συμμετοχής στη δράση: 16/06/2021 έως και 31/09/2021.

Για υποβολή αίτησης πατήστε εδώ. 

Χρήστος Καβαλλάρης - Λογιστής